81
   Wednesday
   83 / 59
   Thursday
   82 / 69
   Friday
   82 / 61