46
   Wednesday
   46 / 29
   Thursday
   42 / 28
   Friday
   45 / 30